GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN BẢO VỆ SỨC KHỎE NGƯỜI LAO ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2011 – 2013

Với mục tiêu nhằm Đánh giá các thành tựu đã đạt được và các khó khăn của các cơ quan thực hiện dự án “Bảo vệ Sức khỏe người lao động 2011-2013”, tác động của dự án tới năng lực kiểm soát các yếu tố nguy cơ và những bài học kinh nghiệm và tính bền vững sau khi kết thúc dự án và trên cơ sở xem xét sự phù hợp của dự án Bảo vệ sức khoẻ người lao động giai đoạn 2011-2013

GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN

BẢO VỆ SỨC KHỎE NGƯỜI LAO ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2011- 2013         

            ThS. Khiếu Thị Quỳnh Trang

Cục Quản lý môi trường y tế

Với mục tiêu nhằm Đánh giá các thành tựu đã đạt được và các khó khăn của các cơ quan thực hiện dự án “Bảo vệ Sức khỏe người lao động 2011-2013”, tác động của dự án tới năng lực kiểm soát các yếu tố nguy cơ và những bài học kinh nghiệm và tính bền vững sau khi kết thúc dự án và trên cơ sở xem xét sự phù hợp của dự án Bảo vệ sức khoẻ người lao động giai đoạn 2011-2013với Chương trình quốc gia về Bảo hộ lao động, An toàn lao động và Vệ sinh lao động 2006-2010 và với các chiến lược của WHO, ILO để đề xuất các nội dung cần thiết để tiếp tục phát triển dự án giai đoạn 2012-2014, Cục Quản lý môi trường y tế phối hợp với các chuyên gia trong nước và quốc tế tổ chức nghiên cứu đánh giá cuối kỳ Dự án.

Nghiên cứu dụng phương pháp điều ram ô tả cắt ngang. Các nguyên tắc dịch tễ học cũng được áp dụng trong điều tra đánh giá tiếp xúc của công nhân đối với các tác hại nghề nghiệp, giám sát sức khỏe cho công nhân, điều tra tỉ lệ tiếp xúc với các yếu tố tác hại nghề nghiệp, đánh giá các chương trình phòng chống can thiệp. Phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang được sử dụng trong đánh giá này sẽ kết hợp với nghiên cứu các dữ liệu sẫn có và nghiên cứu đánh giá định tính bằng các phiếu phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm và quan sát thực địa. Địa điểm triển khai đánh giá tại các cơ quan tham gia dự án và 4/5 địa phương tham gia dự án từ 9/2011 đến 2/2013. Các tỉnh tham gia đánh giá: Bắc Ninh, Thái Nguyên , Thừa Thiên Huế và Đồng Nai.

Đồng thời, các chuyên gia sẽ tiến hành phỏng vấn các cán bộ thực hiện Dự án thuộc Ban Quản lý dự án cấp Trung ương và địa phương, Các cán bộ tại các cơ quan quản lý dự án tại Cục Quản lý môi trường y tế -Bộ Y tế, và phối hợp chính cấp Trung ương là Cục An toàn lao động-Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội, Đại diện Tổ chức Y tế thế giới và Tổ chức Lao động Quốc tế, cán bộ các Viện, Trường Đại học, các Bệnh viện Trung ương và bệnh viện Huyện, các Trung tâm y tế dự phòng/Trung tâm bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường; Các cơ sở tham gia thí điểm tại các xã nông nghiệp, làng nghề và cơ sở có sản xuất có có amiăng bao gồm cấp lãnh đạo, công đoàn, y tế, an toàn, đại diện người lao động và người lao động trực tiếp các cơ sở.

Thêm vào đó, đoàn điều tra tiến hành 3 cuộc thảo luận nhóm tại 3 cơ sở theo 3 chuyên đề nhằm đánh giá năng lực kiểm soát các yếu tố nguy cơ, sự thay đổi trong kiến thức, thái độ và thực hành của người lao động đối với tác hại nghề nghiệp và bệnh nghề nghiệp, những thuận lợi, khó khăn, các thách thức trong quá trình triển khai thực hiện thí điểm và các kiến nghị đối với các cấp và tiến hành quan sát thực tế sử dụng bảng kiểm để đánh giá tác động Dự án đối với các cơ sở triển khai Dự án.

Kết quả nghiên cứu đánh giá cuối kỳ Dự án dự kiến sẽ cung cấp một bức tranh tổng thể về tác động của Dự án tới những đối tượng hưởng lợi trực tiếp và gián tiếp. Kết quả cũng sẽ phân tích rõ về mức độ hoàn thành kế hoạch; Đánh giá những kết quả đạt được của từng mục tiêu cụ thể của dự án; Xác định những kết quả đạt được của từng lĩnh vực và những yếu tố ảnh hưởng; Các kết quả và khó khăn trong quá trình thực hiện dự án có các yếu tố ảnh hưởng chính và chỉ rõ các bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai từ các đơn vị tham gia Dự án nhằm khuyến nghị những bước cải tiến trong giai đoạn tiếp theo.